Welkom

Gubbels Huijnen Foundation

De stichting heeft ten doel het ondernemen, bevorderen, stimuleren en steunen van doelen op de hiernaast opgesomde doelen, in principe ten behoeve van de inwoners van de regio Zuid-Limburg.

Het vermogen van de stichting bestaat uit donaties. Het vermogen zou kunnen toenemen door het verwerven van gelden via schenkingen, erfenissen of legaten, subsidies, bijdragen en andere baten.

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het beheren van het vermogen en het beoordelen van aanvragen op basis van de geformuleerde statutaire doelstellingen en de vastgestelde criteria en voorts uit datgene wat voor het goed functioneren van de stichting van belang is.

Gezondheid +

En goede gezondheid is het belangrijkste in ons leven. Onze stichting streeft een gezondere samenleving na. Wij ondersteunen kleinschalige projecten op bijvoorbeeld scholen, maar ook medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Sociaal-maatschappelijk +

Wij ondersteunen projecten en initiatieven met een maatschappelijk karakter, waarin jong en oud meegenomen worden, om zodoende een bijdrage te leveren aan een socialere, open en betrokken maatschappij waar plaats is voor iedereen.

Kunst en cultuur +

Kunst en cultuur is belangrijk in onze maatschappij. Het is onderdeel van wie wij zijn. Het stimuleert creativiteit en verbindt mensen. Dat kan zijn door muziek, theater, dans, taal en beeldende kunsten. Waardevolle kunst verdient het om onderhouden te worden en behouden te blijven, zodat het toegankelijk is voor iedereen.

Sport +

Sporten is gezond en fantastisch om te doen. Sporten brengt veel plezier, ontspanning en sociale cohesie. Wij vinden het daarom belangrijk dat sporten mogelijk is voor iedereen, jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking.

Have a question?